Tagged in: outplacement

Wapngo

Outplacement Werkt!

De arbeidsmarkt is volop in beweging. Veel beweging brengt met zich mee dat ook loopbaanadvies- en outplacementbureaus het druk hebben. De afgelopen periode laat een verschuiving zien van werving & selectie naar een toenemende vraag naar loopbaanbegeleiding en outplacement.

Een outplacementbureau is vaak is een succesvolle partner op dit gebied. Met kennis van zaken, een uitgebreid netwerk en oog voor de betrokken partijen is outplacement een dienstverlening die werkt.
In sommige gevallen is het duidelijk dat een werknemer niet langer op de juiste plek zit. Dat kan het gevolg zijn van economische omstandigheden, een reorganisatie of een de gezamenlijke conclusie van werknemer en werkgever. Outplacement richt zich in deze gevallen op heroriëntatie bij de werknemer en op het vinden van een duurzame (externe) vervolgfunctie. De relatie tussen de werknemer en de outplacementadviseur is gebaseerd op vertrouwelijkheid en wederzijds respect. Daarnaast zijn motivatie, inzet en initiatief nemen van belang om een traject succesvol met een nieuwe baan af te sluiten.

Outplacement is richting geven aan je loopbaan

De vraag naar loopbaanbegeleiding en outplacement neemt toe. Werknemers hebben in toenemende mate behoefte aan een onafhankelijke coach die zo meekijkt en meedenkt dat een carrière opnieuw de richting krijgt die bij een kandidaat past. En gelukkig staan steeds meer werkgevers hier voor open. Terecht; want arbeidsmobiliteit bevordert immers het werkplezier van de werknemer. De werkgever profiteert hiervan door de toename in arbeidsproductiviteit en de uitstraling van goed werkgeverschap. De outplacementadviseurs hebben veelal een bemiddelende en ondersteunende rol. Zij maken gebruik van hun netwerk om bijvoorbeeld een werkervaringsplek te creëren of een kandidaat een dagje mee te laten lopen. En sommige outplacementbureaus zoals Outplacementbureau Werkcontact uit Den Haag bemiddelen ook daadwerkelijk naar een nieuwe duurzame baan. Zij ondersteunen de kandidaat niet alleen, maar introduceren deze ook actief in hun netwerk. En met succes, want met een plaatsingsresultaat van bijna 90 procent behoort Werkcontact tot de koplopers in de outplacementbtranche.

https://www.outplacementverzekering.nl
Wapngo

Verschillende conflicten binnen het bedrijf

Je hebt als ondernemer vast wel eens last gehad van een conflict op de werkvloer. Je zou kunnen zeggen dat het er bijna bij hoort. Hoe goed de organisatie ook zal draaien, zijn conflicten bijna altijd wel te vinden. Op een plek waar je met andere mensen te maken hebt is dit nu eenmaal inherent. Je zou verschillende soorten conflicten kunnen onderscheiden, die allemaal één voor één vragen om een andere aanpak.

Machtsconflict Het gaat er bij machtsconflicten bijna altijd om de vraag wie er de leiding heeft op de werkvloer. Meestal zal er daarbij onenigheid ontstaan tussen twee of soms zelfs meerdere collega’s over het invullen van een leidinggevende positie binnen in de organisatie. Bij dit soort conflicten zullen competenties en ambities een belangrijke rol. Je kunt dit soort conflicten het beste oplossen door middel van procedureafspraken of structuuringrepen.

Belangenconflict Bij belangenconflicten gaat het vaak om de verdeling van middelen als ruimte, geld en mankracht. Zo kan een goed voorbeeld van een belangenconflict zijn dat een werknemer vindt dat hij of zij te veel taken opgelegd krijgt om in staat te zijn ze goed uit te kunnen voeren. De werknemer zal in dit geval stappen naar het management om daar te onderhandelen over de tijd die hij of zij voor de taken zal krijgen. Meestal is de onderhandeling dan ook het middel om dit soort conflicten mee op te lossen.

Sociaal-emotioneel conflict Dit conflict is vaak gericht op de houding en het gedrag binnen persoonlijke relaties. Zo zijn onderwerpen als identiteit en zelfbeeld hier een goed voorbeeld van. Wanneer collega’s niet goed met elkaar om kunnen gaan, kan dat een gezonde werkrelatie in de weg staan. Daar zal dan open over gesproken moeten worden.

  1. kan je helpen om de conflicten op te kunnen lossen. De noodzaak van outplacement wilt niemand voor rekening krijgen, ook omdat dit zelden positief is voor het bedrijf in kwestie.
http://www.carrierepoort.nl